Інформаційний пакет факультету

Стоматологічний факультет

Координатор ECTS від стоматологічного факультету – доктор медичних наук, професор Білоокий В’ячеслав Васильович, деканат стоматологічного факультету

№ п/п

П.І.Б.

Посада

Адреса

Номер телефону

Електронна пошта

1.

Білоокий В’ячеслав Васильович

Декан

м. Чернівці,

Театральна пл., 2

52-30-72

sf@bsmu.edu.ua

2.

Кметь Тарас Ігорович

Заступник декана

м. Чернівці,

Театральна пл., 2

52-30-72

sf@bsmu.edu.ua

3.

Кодіца Жанна Анатоліївна

Провідний фахівець

м. Чернівці,

Театральна пл., 2

52-30-72

sf@bsmu.edu.ua

4.

Крижановська Марина Василівна

Старший інспектор

м. Чернівці,

Театральна пл., 2

52-30-72

sf@bsmu.edu.ua


На факультеті проводиться підготовка студентів за спеціальністю «Стоматологія» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст». Термін навчання – 5 років. По закінченню університету видається диплом за кваліфікацією «Лікар-стоматолог». На факультеті навчається 493 студенти.

До складу факультету входять 6 кафедр:

·        Кафедра анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії;

·        Кафедра гістології, цитології та ембріології;

·        Кафедра дитячої хірургії та отоларингології;

·        Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб;

·        Кафедра терапевтичної та ортопедичної стоматології;

·        Кафедра хірургічної та дитячої стоматології.

На факультеті створені всі умови для навчання: навчальні аудиторії, спеціалізовані кабінети, науково-навчальна бібліотека з читальними залами на 300 місць. Навчальні лабораторії і кабінети, оснащення яких відповідає сучасним вимогам. Вони забезпечені необхідними меблями, технічними засобами в обсягах та кількості, які відповідають вимогам щодо організації навчального процесу. Бібліотека університету налічує понад 400 тисяч примірників навчальної, навчально-медичної, наукової та художньо-публіцистичної літератури (в т.ч. 106080 примірників українською мовою), а разом з науковими журналами – більше 1 мільйона примірників. У бібліотеці університету створений електронний каталог з використанням  програми “LiberMedia”. Студенти факультету забезпечені доступом до ПЕОМ,  підєднаних до мережі.

Підготовка фахівців проводиться на підставі галузевих стандартів вищої освіти (освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики) зі спеціальностей 7.110106 "Стоматологія", які затверджені наказом МОН України № 504 від 28 липня 2003 р., за навчальними планами, які погоджені з МОН України та затверджені МОЗ України.

На підставі цих документів на кожний навчальний рік розробляються робочі навчальні плани зі спеціальності, графік навчального процесу та розклад занять.

Викладання дисциплін здійснюється відповідно до типових навчальних програм. Всі навчальні дисципліни повністю (100%) забезпечені навчальними програмами.

В університеті розроблені та затверджені робочі навчальні плани підготовки фахівців. Навчальні плани визначають графік навчального процесу, перелік, послідовність та час вивчення навчальних дисциплін, форми навчальних занять та підсумкового контролю, терміни їх проведення.

 

Навчальний план

підготовки спеціалістів за спеціальністю: 7.110106 "Стоматологія"

(за роками навчання)

1-й рік навчання: навчальних тижнів40

 

Назва навчальної дисципліни

Кредит ECTS

Кількість годин

Всього

Ауд.

Лекції

Семі-нари

Прак- тичні

СРС

1

Іноземна мова

6

180

90

0

 

90

90

2

Латинська мова та медична термінологія

4

120

70

0

 

70

50

3

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3

90

40

0

 

40

50

4

Історія України

3

90

40

10

30

 

50

5

Історія української культури

2

60

40

14

26

 

20

6

Історія медицини

2

60

30

14

16

 

30

7

Основи психології. Основи педагогіки

1,5

45

30

14

16

 

15

8

Основи економічних теорій

2

60

30

10

20

 

30

9

Медична біологія

4,5

135

80

10

 

70

55

10

Медична та біологічна фізика

4,5

135

80

10

 

70

55

11

Медична хімія

3

90

50

10

 

40

40

12

Біоорганічна та біологічна хімія

2,5

75

50

10

 

40

25

13

Анатомія людини

10,5

315

220

20

 

200

95

14

Гістологія, цитологія та ембріологія

7

210

140

20

 

120

70

16

Безпека життєдіяльності, основи охорони праці

2

60

20

6

 

14

40

16

Курси за вибором

2

60

30

 

 

 

30

17

Фізичне виховання

 

160

160

 

 

 

0

18

Підготовка до підсумкових модульних контролів

0,5

15

0

 

 

 

15

 

Всього за 1-й рік

60

1960

1200

 

 

 

760

 

Середня кількість академічних годин на тиждень

30,0

 

 

 

 

Курси за вибором:

1. Світова цивілізація. 2. Краєзнавство. 3. Європейський стандарт комп'ютерної грамотності. 4. Психологія спілкування. 5. Естетика. 6. Етика. 7. Сучасні проблеми молекулярної біології. 8. Фізичне виховання та здоров'я. 9. Соціологія та медична соціологія. 10. Правознавство. 11. Релігієзнавство.

 Примітка 1 - Військова підготовка студентів за програмою офіцерів запасу проводиться на 1-5 курсах у ВМ(Ф)НЗ, які визначені постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. N 1025.

 

 2-й рік навчання: навчальних тижнів - 40

 

Назва навчальної дисципліни

Кредит ECTS

Кількість годин

Всього

Ауд.

Лекції

Семі- нари

Прак- тичні

СРС

1

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

3

90

40

0

 

40

50

2

Філософія

3

90

50

20

30

 

40

3

Фізіологія

7

210

140

20

 

120

70

4

Біоорганічна та біологічна хімія

6,5

195

100

10

 

90

95

5

Мікробіологія, вірусологія та імунологія

6,5

195

110

20

 

90

85

6

Загальна хірургія (з оперативною хірургією та топографічною анатомією)

3,5

105

80

20

 

60

25

7

Медична інформатика

3,5

105

60

10

 

50

45

8

Пропедевтика внутрішньої медицини

1,5

45

30

6

 

24

15

9

Гігієна та екологія

3

90

50

10

 

40

40

10

Патоморфологія

2,5

75

50

10

 

40

25

11

Патофізіологія

2,5

75

50

10

 

40

25

12

Фармакологія

3

90

60

10

 

50

30

13

Пропедевтика терапевтичної стоматології

4,5

135

90

10

 

80

45

14

Пропедевтика ортопедичної стоматології

4,5

135

80

6

 

74

55

15

Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології

3,5

105

60

10

 

50

45

17

Курси за вибором

2

60

30

 

 

 

30

18

Фізичне виховання

 

160

120

 

 

 

40

 

Всього за 2-й рік

60,0

1960,0

1200,0

 

 

 

760,0

 

Середня кількість академічних годин на тиждень

30,0

 

 

 

 

 

Виробнича практика(*)

7

210

 

 

 

 

 

Курси за вибором:

1. Європейський стандарт комп'ютерної грамотності. 2. Логіка, формальна логіка.

3. Деонтологія в медицині. 4. Фізичне виховання та здоров'я. 5. Сучасні проблеми біофізики. 6. Іноземна мова (друга). 7. Світова цивілізація. 8. Основи патентознавства.

9. Основні технології виготовлення зубних протезів. 10. Косметологія.

 (*) Виробнича практика (догляд за хворими - 2 тижні, сестринська практика у стоматології - 2 тижні; аудиторні години визначаються за чинним положенням про виробничу практику) проводиться або упродовж навчального року, або в літній період за рішенням Вченої ради ВНЗ.

Примітка 1 - Військова підготовка студентів за програмою офіцерів запасу проводиться на 1-5 курсах у ВМ(Ф)НЗ, які визначені постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. N 1025.

 

 

3-й рік навчання: навчальних тижнів - 40

 

Назва навчальної дисципліни

Кредит ECTS

Кількість годин

Всього

Ауд.

Лекції

Семі- нари

Прак- тичні

СРС

1

Патоморфологія

3

90

60

10

 

50

30

2

Патофізіологія

3

90

60

10

 

50

30

3

Фармакологія

2,5

75

60

10

 

50

15

4

Внутрішня медицина

4,5

135

96

26

 

70

39

5

Хірургія

2,5

75

40

10

 

30

35

6

Соціальна медицина, організація охорони здоров'я

1,5

45

30

6

 

24

15

7

Фізична реабілітація, спортивна медицина

1,5

45

30

0

 

30

15

8

Радіологія

1,5

45

30

6

 

24

15

9

Судова медицина (стоматологія)

1,25

38

30

0

 

30

8

10

Медичне правознавство

1,5

45

20

10

 

10

25

11

Секційний курс

0,75

23

14

0

 

14

9

12

Профілактика стоматологічних захворювань

4,5

135

90

20

 

70

45

13

Терапевтична стоматологія

9

270

180

30

 

150

90

14

Хірургічна стоматологія

7,5

225

160

20

 

140

65

15

Ортопедична стоматологія

7,5

225

160

18

 

142

65

16

Ортодонтія

4

120

80

10

 

70

40

17

Основи біоетики та біобезпеки

1,5

45

30

6

 

24

15

18

Курси за вибором

2

60

30

 

 

 

30

19

Атестація

0,5

15

0

 

 

 

15

 

Всього за 3-й рік

60,0

1800,0

1200,0

 

 

 

600,0

 

Середня кількість академічних годин на тиждень

30,0

 

 

 

 

 

Виробнича лікарська практика(*)

7

210

 

 

 

 

 

 

Атестація: стандартизований тестовий іспит (ліцензійний інтегрований іспит "Крок 1. Стоматологія" - 6 тиждень шостого семестру)

Курси за вибором:

1. Сучасні методи генетичної діагностики. 2. Теорія пізнання та медицина. 3. Етичні проблеми в медицині. 4. Основи соціальної психології. 5. Нутриціологія. 6. Побічна дія ліків. 7. Фізичне виховання та здоров'я. 8. Іноземна мова (друга). 9. Іноземна мова за професійним спрямуванням. 10. Медицина та художня культура. 11. Основи геронтології та геріартрії. 12. Основи гомеопатії. 13. Основи християнської етики і моралі.

 (*) Виробнича лікарська практика (4 тижні, аудиторні години визначаються за чинним положенням про виробничу практику) проводиться або упродовж навчального року, або в літній період за рішенням Вченої ради ВНЗ.

Примітка - Військова підготовка студентів за програмою офіцерів запасу проводиться на 1-5 курсах ВМ(Ф)НЗ, які визначені постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. N 1025.

 

 4-й рік навчання: навчальних тижнів - 40

 

Назва навчальної дисципліни

Кредит ECTS

Кількість годин

Всього

Ауд.

Лекції

Семі- нари

Прак- тичні

СРС

1

Внутрішня медицина

4

120

90

20

 

70

30

2

Хірургія

3

90

70

10

 

60

20

3

Фтизіатрія

2

60

40

10

 

30

20

4

Педіатрія

1,5

45

30

6

 

24

15

5

Акушерство

1,5

45

30

6

 

24

15

6

Оториноларингологія

2,25

68

46

10

 

36

22

7

Офтальмологія

1,5

45

36

6

 

30

9

8

Неврологія, в т.ч. нейростоматологія

1,5

45

40

10

 

30

5

9

Дерматологія, венерологія

1,5

45

40

10

 

30

5

10

Психіатрія, наркологія

1,5

45

40

6

 

34

5

11

Онкологія

1

30

20

4

 

16

10

12

Медична психологія

1,5

45

30

0

 

30

15

13

Інфекційні хвороби

2

60

40

10

 

30

20

13

Епідемологія

0,75

23

14

0

 

14

9

14

Клінічна фармакологія

1,5

45

30

0

 

30

15

15

Нейрохірургія

1

30

20

4

 

16

10

16

Медицина надзвичайних ситуацій

2

60

30

0

 

30

30

17

Терапевтична стоматологія

6

180

120

10

 

110

60

18

Хірургічна стоматологія

5,5

165

100

10

 

90

65

19

Ортопедична стоматологія

5,5

165

110

10

 

100

55

20

Дитяча терапевтична стоматологія

4,5

135

90

10

 

80

45

21

Дитяча хірургічна стоматологія

3,5

105

70

10

 

60

35

22

Ортодонтія

3

90

50

10

 

40

40

23

Курси за вибором

2

60

30

 

 

 

30

 

Всього за 4-й рік

60,0

1800

1216

 

 

 

584

 

Середня кількість академічних годин на тиждень

30,4

 

 

 

 

 

Виробнича лікарська практика(*)

12

360

 

 

 

 

 

Курси за вибором:

1. Клінічна фізіологія. 2. Клінічна біохімія. 3. Фітотерапія. 4. Основи профілактики алкоголізму та наркоманії. 6. Основи психоаналізу. 7. Фізичне виховання та здоров'я.

8. Медична субкультура. 9. Актуальні проблеми фізіотерапії, курортології та реабілітації. 10. Іноземна мова (за професійним спрямуванням). 11. Методологія доказової медицини. 12. Біостатистика та клінічна епідеміологія. 10. Основи сексології та сексопатології. 11. Актуальні проблеми ВІЛ-інфекції. 12. Сучасна діагностика захворювань скронево-нижньощелепного суглоба та слинних залоз. 13. Пластична та реконструктивна хірургія.

14. Основи християнської етики і моралі.

 (*) Виробнича лікарська практика (8 тижнів, аудиторні години визначаються за чинним положенням про виробничу практику) проводиться або упродовж навчального року, або в зимній та літній період за рішенням Вченої ради ВНЗ.

Примітка - Військова підготовка студентів за програмою офіцерів запасу проводиться на 1-5 курсах ВМ(Ф)НЗ, які визначені постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2006 р. N 1025.

 

5-й рік навчання: навчальних тижнів - 40, в т.ч. 3 тижні на державну атестацію

 

Назва навчальної дисципліни

Кредит ECTS

Кількість годин

Всього

Ауд.

Лекції

Семі- нари

Прак- тичні

СРС

1

Терапевтична стоматологія

11,5

345

240

20

 

220

105

2

Хірургічна стоматологія

11

330

240

20

 

220

90

3

Ортопедична стоматологія, в т.ч. імплантологія

11,5

345

240

14

 

226

105

4

Дитяча терапевтична стоматологія

7,5

225

140

10

 

130

85

5

Дитяча хірургічна стоматологія

3

90

70

10

 

60

20

6

Ортодонтія

3

90

70

4

 

66

20

7

Економіка охорони здоров'я

1,5

45

40

10

 

30

5

8

Екстрена та невідкладна медична допомога

1,5

45

40

10

 

30

5

9

Клінічна імунологія

1,5

45

30

6

 

24

15

10

Цивільний захист

0,5

15

10

0

 

10

5

11

Охорона праці в галузі

0,5

15

10

0

 

10

5

12

Курс за вибором

4

120

60

 

 

 

60

 

Державна атестація

3

90

20

 

 

 

70

 

Всього за 5-й рік

60,0

1800,0

1210,0

 

 

 

590,0

 

Середня кількість академічних годин на тиждень

30,3

 

 

 

 

 

Виробнича лікарська практика(*)

5

150

 

 

 

 

 

 

Державна атестація (2 тижні): стандартизований тестовий державний іспит (ліцензійний інтегрований іспит - "Крок 2. Стоматологія" та практично-орієнтований державний іспит)

 

(*) Виробнича лікарська практика (3 тижні, аудиторні години визначаються за чинним положенням про виробничу практику) проводиться упродовж навчального року.

Курси за вибором:

1. Менеджмент і маркетинг в стоматології. 6. Екстремальна медицина. 7. Пластична та реконструктивна хірургія. 10. Актуальні питання нейрохірургії. 15. Актуальні питання клінічної імунології та алергології. 17. Медичні аспекти біоетики та біобезпеки.

18. Фізичне виховання та здоров'я. 19. Рефлексотерапія в стоматології. 20. Сучасні технології суцільнолитого протезування. 21. Основи естетичної реставрації зубів.

22. Хірургічна підготовка порожнини рота до протезування. 23. Ендодонтична техніка в дитячій стоматології. 24. Сучасні технології застосування незнімної ортодонтичної техніки. 25. Основи імунопрофілактики. 26. Основи християнської етики і моралі.

 

За циклами підготовки

NN

Назва навчальної дисципліни

Кредит

Кількість годин

Розподіл по курсах

Всього

Ауд.

СРС

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

 

1

2

3

4

5

Гуманітарна та соціально-економічна підготовка

 

 

 

 

 

1

Іноземна мова

6

180

90

90

 

*

 

 

 

 

2

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3

90

40

50

 

*

 

 

 

 

3

Історія України

3

90

40

50

 

*

 

 

 

 

4

Історія української культури

2

60

40

20

 

*

 

 

 

 

5

Основи економічних теорій

2

60

30

30

 

*

 

 

 

 

6

Підготовка до підсумкових модульних контролів

0,5

15

0

15

 

*

 

 

 

 

7

Філософія

3

90

50

40

 

 

*

 

 

 

8

Курси за вибором

4

120

60

60

 

*

*

 

 

 

 

Всього

23,5

705

350

355

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природничо-наукова підготовка

 

 

 

 

 

9

Латинська мова та медична термінологія

4

120

70

50

 

*

 

 

 

 

10

Історія медицини

2

60

30

30

 

*

 

 

 

 

11

Медична біологія

4,5

135

80

55

 

*

 

 

 

 

12

Медична та біологічна фізика

4,5

135

80

55

 

*

 

 

 

 

13

Медична хімія

3

90

50

40

 

*

 

 

 

 

14

Біоорганічна та біологічна хімія

9

270

150

120

 

*

*

 

 

 

15

Анатомія людини

10,5

315

220

95

 

*

 

 

 

 

16

Гістологія, цитологія та ембріологія

7

210

140

70

 

*

 

 

 

 

17

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

3

90

40

50

 

 

*

 

 

 

18

Фізіологія

7

210

140

70

 

 

*

 

 

 

19

Мікробіологія, вірусологія та імунологія

6,5

195

110

85

 

 

*

 

 

 

20

Медична інформатика

3,5

105

60

45

 

 

*

 

 

 

21

Основи біоетики та біобезпеки

1,5

45

30

15

 

 

 

*

 

 

 

Всього

66

1980

1200

780

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Професійна підготовка

 

 

 

 

 

22

Основи психології. Основи педагогіки

1,5

45

30

15

 

*

 

 

 

 

23

Безпека життєдіяльності, основи охорони праці

2

60

20

40

 

*

 

 

 

 

24

Загальна хірургія (з оперативною хірургією та топографічною анатомією)

3,5

105

80

25

 

 

*

 

 

 

25

Пропедевтика внутрішньої медицини

1,5

45

30

15

 

 

*

 

 

 

26

Гігієна та екологія

3

90

50

40

 

 

*

 

 

 

27

Пропедевтика терапевтичної стоматології

4,5

135

90

45

 

 

*

 

 

 

28

Пропедевтика ортопедичної стоматології

4,5

135

80

55

 

 

*

 

 

 

29

Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології

3,5

105

60

45

 

 

*

 

 

 

30

Патоморфологія

5,5

165

110

55

 

 

*

*

 

 

31

Патофізіологія

5,5

165

110

55

 

 

*

*

 

 

32

Фармакологія

5,5

165

120

45

 

 

*

*

 

 

33

Внутрішня медицина

8,5

255

186

69

 

 

 

*

*

 

34

Хірургія

5,5

165

110

55

 

 

 

*

*

 

35

Соціальна медицина, організація охорони здоров'я

1,5

45

30

15

 

 

 

*

 

 

36

Фізична реабілітація, спортивна медицина

1,5

45

30

15

 

 

 

*

 

 

37

Радіологія

1,5

45

30

15

 

 

 

*

 

 

38

Судова медицина (стоматологія)

1,25

38

30

8

 

 

 

*

 

 

39

Медичне правознавство

1,5

45

20

25

 

 

 

*

 

 

40

Секційний курс

0,75

23

14

9

 

 

 

*

 

 

41

Профілактика стоматологічних захворювань

4,5

135

90

45

 

 

 

*

 

 

42

Терапевтична стоматологія

26,5

795

540

255

 

 

 

*

*

*

43

Хірургічна стоматологія

24

720

500

220

 

 

 

*

*

*

44

Ортопедична стоматологія, в т.ч. імплантологія

24,5

735

510

225

 

 

 

*

*

*

45

Ортодонтія

10

300

200

100

 

 

 

*

*

*

46

Фтизіатрія

2

60

40

20

 

 

 

 

*

 

47

Педіатрія

1,5

45

30

15

 

 

 

 

*

 

48

Акушерство

1,5

45

30

15

 

 

 

 

*

 

49

Оториноларингологія

2,25

68

46

22

 

 

 

 

*

 

50

Офтальмологія

1,5

45

36

9

 

 

 

 

*

 

51

Неврологія, в т.ч. нейростоматологія

1,5

45

40

5

 

 

 

 

*

 

52

Дерматологія, венерологія

1,5

45

40

5

 

 

 

 

*

 

53

Психіатрія, наркологія

1,5

45

40

5

 

 

 

 

*

 

54

Онкологія

1

30

20

10

 

 

 

 

*

 

55

Медична психологія

1,5

45

30

15

 

 

 

 

*

 

56

Інфекційні хвороби

2

60

40

20

 

 

 

 

*

 

57

Епідемологія

0,75

23

14

9

 

 

 

 

*

 

58

Клінічна фармакологія

1,5

45

30

15

 

 

 

 

*

 

59

Нейрохірургія

1

30

20

10

 

 

 

 

*

 

60

Медицина надзвичайних ситуацій

2

60

30

30

 

 

 

 

*

 

61

Дитяча терапевтична стоматологія

12

360

230

130

 

 

 

 

*

*

62

Дитяча хірургічна стоматологія

6,5

195

140

55

 

 

 

 

*

*

63

Економіка охорони здоров'я

1,5

45

40

5

 

 

 

 

 

*

64

Екстрена та невідкладна медична допомога

1,5

45

40

5

 

 

 

 

 

*

65

Клінічна імунологія

1,5

45

30

15

 

 

 

 

 

*

66

Цивільний захист

0,5

15

10

5

 

 

 

 

 

*

67

Охорона праці в галузі

0,5

15

10

5

 

 

 

 

 

*

68

Державна атестація

3,5

105

20

85

 

 

 

 

 

*

 

Всього

202,5

6075

4076

1999

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курси за вибором

8

240

120

120

 

 

 

*

*

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО за 5 років

300

9000

5746

3254

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виробнича практика

31

930

 

 

 

 

*

*

*

*

 

Фізичне виховання

0

320

280

40

 

*

*

 

 

 

 

Форми контролю і система оцінювання здійснюються відповідно до вимог програми дисципліни та Інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу, затвердженої МОЗ України (2005).

            Оцінка з дисципліни визначається з урахуванням результатів поточної навчальної діяльності студента та оцінок засвоєння ним окремих модулів відповідно до Положення про рейтингову систему оцінки навчальної діяльності студентів ВМ(Ф)НЗ України.

При проведенні усіх видів контролю (на кожному занятті; на підсумкових заняттях зі змістових модулів; на підсумкових заняттях з модулів) рекомендується застосовувати об’єктивні методи оцінки рівня володіння практичними навичками та теоретичними знаннями, віддаючи перевагу стандартизованим засобам діагностики.

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни.

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні  кожного модулю (залікового кредиту) – 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів (60%), за результатами модульного підсумкового контролю – 80 балів (40%).

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно до конкретних цілей з кожної теми. При оцінюванні навчальної діяльності студентів надається перевага стандартизованим методам контролю: тестуванню, структурованим письмовим роботам, структурованому за процедурою контролю практичних навичок в умовах, що наближені до реальних.

Оцінювання поточної навчальної діяльності

Вага кожної теми в межах одного модуля має бути однаковою, але може бути різною для різних модулів однієї дисципліни і визначається кількістю тем у модулі. Система оцінки поточної навчальної діяльності студентів викладена у робочій навчальній програмі з дисципліни.

1)     При засвоєнні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 4-бальною (традиційною) шкалою: „5” (відмінно), „4” (добре), „3” (задовільно), „2” (незадовільно).

-       Оцінку „5” (відмінно) - виставляють студенту, який глибоко і надійно засвоїв програмний матеріал, вичерпно, послідовно, грамотно та методично його викладає, у відповіді якого тісно пов’язані теорія з практикою. При цьому студент не вагається з відповіддю при видозміні завдання, вільно справляється з задачами та питаннями другого та третього рівня оцінки знань, виявляє обізнаність з монографічною літературою, вірно обґрунтовує прийняте рішення, володіє елементами лікарської техніки, різнобічними навиками та прийомами виконання практичних робіт. Практичні навички виконує без помилок, вміє в професійній діяльності ефективно використовувати набуті знання.

-       Оцінку „4” (добре)  виставляють студенту, який твердо знає програмний матеріал, грамотно та за суттю викладає його, який не допускає істотних неточностей у відповідях на запитання та при виконанні необхідних практичних навичок.

-       Оцінку „3” (задовільно) - виставляють студенту який має знання лише основного матеріалу, але не засвоїв його деталей, допускає неточності, недостатньо правильні формулювання, порушує послідовність викладення матеріалу, зазнає труднощів у виконанні практичних робіт або виконує їх з істотними помилками, з помилками вирішує ситуаційні задачі третього рівня контролю знань.

-       Оцінку „2” (незадовільно) -  виставляють студенту, який не знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки, невпевнено виконує практичні роботи, не вирішує завдання ІІ-ІІІ рівня контролю знань.

2)     Максимальна кількість, яку може набрати студент при вивченні модуля, становить 120 балів. Вона вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці “5”, на кількість тем у модулі з додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу.

Оцінювання індивідуальної самостійної роботи студентів (індивідуальних завдань):

            Кількість балів за різні види індивідуальної самостійної роботи студента (СРС) залежить від її обсягу і значимості. Ці бали додаються до суми балів, набраних студентом за поточну навчальну діяльність.

Оцінювання самостійної роботи:

         Оцінювання самостійної роботи студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті.

Оцінювання тем, які виносяться лише на самостійну роботу і не входять до тем аудиторних навчальних занять, здійснюється під час підсумкового модульного контролю.

         Підсумковий модульний контроль:

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення всіх тем модуля на останньому контрольному занятті з модуля.

         До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, передбачені навчальною програмою, і набрали кількість балів, не меншу за мінімальну.

         Форма проведення підсумкового модульного контролю має бути стандартизованою і включати контроль теоретичної і практичної підготовки. Конкретні форми підсумкового модульного контролю визначаються у робочій навчальній програмі.

 Максимальна кількість балів підсумкового модульного контролю - 80.

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.

Оцінювання дисципліни:

         Оцінка з дисципліни виставляється лише студентам, яким зараховані всі модулі з дисципліни.

         Оцінка з дисципліни виставляється як середня з оцінок за модулі, на які структурована навчальна дисципліна.

         Заохочувальні бали за рішенням Вченої Ради можуть додаватися до кількості балів з дисципліни студентам, які мають наукові публікації або посіли призові місця за участь у олімпіаді з дисципліни серед ВНЗ України та інше.

Конвертація кількості балів з дисципліни в оцінки за шкалами ЕСТS та 4-бальною (традиційною):

         Кількість балів з дисципліни, яка нарахована студентам, конвертується у шкалу ЕСТS таким чином:

За шкалою ЕСТS

За національною шкалою

За шкалою БДМУ

(у балах)

А (відмінно)

відмінно

180-200

В (дуже добре)

добре

165-179

С (добре)

150-164

D (задовільно)

задовільно

135-149

E (слабко)

120-134

FX

Незадовільно з можливістю повторного перескладання

70-119

F

Незадовільно з обов’язковим повторним курсом

1-69

Оцінка з дисципліни FX, F (“2”) виставляється студентам, яким не зараховано хоча б один модуль з дисципліни після завершення її вивчення.

Оцінка FX (“2”) виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність, але не склали підсумковий модульний контроль. Вони мають право на повторне складання підсумкового модульного контролю не більше двох разів за графіком.

Студенти, які одержали оцінку F по завершені вивчення дисципліни (не виконали навчальну програму хоча б з одного модуля або не набрали за поточну навчальну діяльність з модуля мінімальну кількість балів), мають пройти повторне навчання з відповідного модуля. Рішення приймається керівництвом ВНЗ відповідно до нормативних документів.

Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою як середня арифметична оцінка засвоєння відповідних модулів і має визначення за системою ECTS та традиційною шкалою, прийнятою в Україні.


Comments