КАФЕДРА АНАТОМІЇ, ТОПОГРАФІЧНОЇ АНАТОМІЇ ТА ОПЕРАТИВНОЇ ХІРУРГІЇ

Кафедра топографічної анатомії та оперативної хірургії організована наприкінці 1944 року (з 2007 року – кафедра анатомії, топографічної анатомії та оперативної хірургії). Спочатку вона функціонувала в приміщенні патологоанатомічного відділення Чернівецької обласної лікарні, а з 1945-1946 навчального року – у морфологічному корпусі. З 1975-1976 навчального року кафедра перемістилася на добудований третій поверх морфологічного корпусу (вул. Ризька, 1). Першим завідувачем кафедри був вихованець медичного факультету Київського університету (1922) Гуляницький Феодосій Михайлович, переведений в Чернівці 30 грудня 1944 року з Вінницького медінституту. Кандидатську дисертацію "Послеоперационные желудочно-ободочные свищи" (1939) і докторську дисертацію "Пептические язвы тощей кишки, их осложнения и лечение" (1945) Ф.М.Гуляницький захистив у Горьковському медінституті, з яким він налагодив творчу співпрацю ще з 1933 року.  Упродовж двох місяців – з грудня 1945 року по лютий 1946 року – обов'язки завідувача кафедри за сумісництвом виконував випускник Харківського медінституту (1924) – доцент Цитрицький Євген Річардович, який на той час працював завідувачем кафедри факультетської хірургії Чернівецького медінституту. Докторську дисертацію "Огнестрельные интрацеребральные абсцессы (клиника, диагностика, терапия)" Є.Р.Цитрицький захистив 1947 року, після чого йому було присвоєно вчене звання професора (1948). У Чернівецькому медінституті ним започаткований науковий напрямок, присвячений вивченню ендемічного зобу на Буковині. У лютому 1946 року завідувачем кафедри призначений досвідчений хірург – доцент Новіков Микола Павлович, випускник медичного факультету Харківського університету. На кафедрі на той час вже працювали асистентами Р.І.Поляк і А.Т.Мінакова. Майже одночасно з М.П.Новіковим на кафедру прийняли на посаду асистента Н.Ф.Іванову. Упродовж 14 років разом з М.П.Новіковим асистентами кафедри працювали З.К.Макеєва, Д.Д.Зербіно (нині – академік НАМН України), И.Ю.Савчук та Л.П.Кирильчук.


У 1960 році кафедру очолив випускник 1-го Ленінградського медінституту (1944) доцент Цвєтов Євген Петрович, який до цього працював доцентом кафедри топографічної анатомії та оперативної хірургії Ярославського медичного інституту. У листопаді того ж року 39-річний Є.П.Цвєтов захистив докторську дисертацію "Пластика мочевого пузыря отрезками подвздошной кишки", (1962) а згодом йому присвоїли вчене звання професора. За період роботи завідувачем кафедри професора Є.П.Цвєтова значно активізувалася науково-дослідна робота, була створена гістологічна лабораторія, придбано низку приладів та апаратів. Колектив кафедри працював над вирішенням актуальних питань пластичної урології, пластичної та клінічної хірургії (спонтанний пневмоторакс, зоб, свищі прямої кишки), вивчав особливості судинно-нервових взаємовідношень. Під керівництвом професора Є.П.Цвєтова виконано близько 30 кандидатських та 3 докторські (Р.І.Поляк, М.П.Ушков, М.Л.Кернесюк) дисертації. Професор Є.П.Цвєтов видав низку навчальних посібників та монографій: "Рентгенанатомия брюшной полости и ее органов" (Ташкент, 1974; співавт. Ф.Ф.Амиров та ін.), "Пластика мочевого пузыря отрезками подвздошной кишки" (Ярославль, 1960; співавт. А.М.Гаспарян), "Автореферат диссертации и его оформление: методическое письмо" (Самарканд, 1970; співавт. Г.Н.Александров). У 1973 завідувачем кафедри обрано випускника Чернівецького медінституту (1960) доктора медичних наук Круцяка Володимира Миколайовича, який працював до цього доцентом кафедри анатомії людини. Того ж року колектив кафедри поповнився новими викладачами, в минулому випускниками рідного навчального закладу – доцентом І.У.Свистонюком та асистентом (з 1997 року – доцент) М.Д.Лютиком (з 2001 року – доцент кафедри анатомії людини). У наступні роки асистентами кафедри працювали такі випускники Чернівецького медінституту: з 1974 по 1976 рік – В.І.Тащук, з 1974 по 1977 рік – М.І.Ротар, з 1977 по 1989 рік – В.М.Ватаман, з 1980 по 1986 рік – І.Ю.Полянський (нині завідувач кафедри хірургії). Першими аспірантами професора В.М.Круцяка були Ю.Я.Войтів (1981-1984) та Ю.Т.Ахтемійчук (1984-1987). Після закінчення аспірантури та захисту кандидатської дисертації Ю.Я.Войтів працював асистентом до 1986 року.


В.М.Круцяк володів лише йому притаманним даром розгледіти в молодій людині особистість науковця. Під його керівництвом вико­нано 27 кандидатських та 4 докторських дисертацій. Досить зазначити, що сім його учнів працюють професорами або очолюють кафедри (О.В.Кравченко, У.Ю.Яцожинська, І.Ю.Полянський, Ю.Т.Ахтемійчук, Б.Г.Макар, В.М.Пашковський, В.І.Зайцев). Серед кандидатів наук, підготовлених професором В.М.Круцяком, 14 лікарів, з них 11 – хірургічних спеціальностей.

У 1985 році професор В.М.Круцяк очолив кафедру анатомії людини Чернівецького медінституту, а наступного року кафедру топографічної анатомії та оперативної хірургії реорганізували в курс при кафедрі анатомії людини. До об'єднання двох колективів обов'язки завідувача кафедри топографічної анатомії та оперативної хірургії (1985-1986) виконував доцент І.У.Свистонюк.

Кафедра топографічної анатомії та оперативної хірургії відновлена 1994 року, а завідувачем її призначили випускника Чернівецького медінституту (1969) професора Проняєва Володимира Івановича, який на той час працював професором кафедри анатомії людини. В.І.Проняєв зразу ж після захисту кандидатської дисертації (1973) почав працювати над новою темою, яка 1986 року була захищена на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук. У своєму дослідженні В.І.Проняєв застосував еволюційний підхід до вивчення структурної організації осморегулювального апарату нирки людини. За значний внесок у розвиток охорони здоров'я, високу професійну майстерність 1995 року Указом Президента України В.І.Проняєву присвоєно почесне звання "Заслужений працівник народної освіти України". Після трагічної смерті В.І.Проняєва (1997) завідувачем кафедри призначено доцента Ахтемійчука Юрія Танасовича, який працював на посаді старшого наукового співробітника, а науковим керівником учнів професора Проняєва В.І. призначено Малішевську В.А., яка на той час перебувала на заслуженому відпочинку.


Згодом (2000) Ю.Т.Ахтемійчук захистив докторську дисертацію "Розвиток і становлення топографії органів та структур заочеревинного простору в ранньому онтогенезі людини", 2002 року йому присвоєно вчене звання професора. Результати наукового дослідження виявились морфологічною основою для розробки "Способу хірургічного лікування злоякісного дуоденостазу" та "Способу накладання дуоденостоми". Професор Ю.Т.Ахтемійчук активно працює над налагодженням творчих зв'язків з фахівцями суміжних галузей, результатом чого є видання колективних монографій – "Місцевий перитоніт" (2001) та "Місцево-поширений рак молочної залози: хірургічні та анатомічні аспекти" (2003).


У 2002 році на кафедрі засновано наукове фахове видання України "Клінічна анатомія та оперативна хірургія" – єдине на теренах СНД видання подібного спрямування. На кафедрі виконуються наукові дослідження в рамках планової НДР «Закономірності перинатальної анатомії та ембріотопографії. Визначення статево-вікових особливостей будови і топографо­анатомічних взаємовідношень органів та структур в онтогенезі людини» (№ 0110U0003078), за матеріалами якої захищено 4 докторських та 12 кандидатських дисертацій, опубліковано понад 200 наукових праць, розроблено 8 патентів на винаходи. За редакцією професора Ю.Т.Ахтемійчука вийшла друком монографії: «Нариси ембріотопографії», «Нариси перинатальної анатомії» (2011) та «Перинатальна анатомія клубово-сліпокишкового сегмента» (2013) авторів Ю.Т.Ахтемійчук, О.Б.Боднар та Д.В.Проняєв


На кафедру запрошені молоді науковці – вихованці буковинської медичної школи, які запланували та захистили кандидатські дисертації: В.Д.Сорохан (асистент з 2000 по 2003 рік, нині – доцент кафедри інфекційних хвороб та епідеміології), С.О.Сокольник (нині – доцент кафедри дитячої хірургії та отоларингології, заступник декана стоматологічного факультету), Ю.В.Товкач (асистент з 2003 року, старший викладач з 2010 року, доцент кафедри з 2011 року, директор спортивно-оздоровчого табору університету), А.М.Гринчук (асистент з 2003 року). О.В.Власова (аспірант з 2002 по 2005 рік, нині – асистент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб), П.М.Скорейко (аспірант з 2003 по 2007 рік, асистент з 2007-го), Д.В.Проняєв (аспірант з 2004 року, асистент з 2007 року, доцент кафедри з 2009 року), Є.В.Гораш (аспірант з 2007 року, асистент з 2010-го року), І.С.Кашперук-Карпюк (асистент з 2007 року, аспірант з 2010-го), Д.Б.Столяр (аспірант з 2008 року, асистент з 2011-го).

 
(фото 6, 7)

У період 2009-2011 р.р. завідувач кафедри проф. Ахтемійчук Ю.Т. виконував обов’язки проректора з науково-педагогічної роботи. З цього часу під його керівництвом на кафедрі виконуються кандидатські дисертації практичними лікарями: Пятницька Т.В. (2012), Вітенок О.Я., Герасим Л.М., та запланована докторська дисертація доцентом кафедри Проняєвим Д.В. (2013).

У 2009 році доцент О.М.Слободян захистив докторську дисертацію "Закономірності морфогенезу дванадцятипалої кишки та підшлункової залози у перинатальному періоді", після чого обійняв посаду професора кафедри. Першими його учнями стали здобувач Калинчук А.І. та аспірант Корчинська Н.С. 

Зусиллями кафедри на базі університету проведені такі наукові форуми: Всеукраїнська наукова конференція "Актуальні питання морфогенезу" (2001), Всеукраїнська наукова конференція "Актуальні питання клінічної анатомії та оперативної хірургії" (2004), Всеукраїнська наукова конференція "Актуальні питання вікової анатомії та ембріотопографії" (2006), І (2007), ІІ (2010) та ІІІ (2012) Наукові симпозіуми "Анатомо-хірургічні аспекти дитячої гастроентерології". За 67 років діяльності на кафедрі підготовлено 6 докторів наук (Поляк Р.І., Ушков Н.П., Кернесюк Н.А., Ахтемійчук Ю.Т., Олійник І.Ю., Слободян О.М.), понад 70 кандидатів наук, видано 3 підручники, 29 навчальних посібників, 25 монографій. 


Comments