КАФЕДРА ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ

Кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб утворена в березні 1945 року. З цього часу по 1965 рік її базою було перше терапевтичне відділення обласної клінічної лікарні. З березня 1966 року клінічною базою кафедри стає міська лікарня №3 м. Чернівці. З 1990 по 1994 рр. додатковою базою кафедри був також обласний кардіологічний диспансер та обласний діагностичний центр.

Початковий період становлення кафедри характеризувався нетривалим керівництвом завідувачами, переважно доцентами: доц. М.І. Оснос (1945-1946), доц. Б.П. Александровський (1946-1947), проф. М.Ю. Раппопорт (1947-1949), доц. Б.І. Кранцфельд (1949-1953), доц. О.О.Колачов (1953-1957). Триваліше очолювали кафедру доц. П.Т.Караваєв (1957-1965), проф. О.І.Самсон (1965-1968), доц. І.К.Мохунь (1968-1979), проф. І.К. Владковський (1979-1990), проф. О.І.Волошин (1990 – 2008), проф. О.В. Пішак (2008-2011) 

. З  2011р. кафедру очолила д.мед.н. Т.О. Ілащук 

За період існування кафедри захищені докторські дисертації співробітниками кафедри: Б.І. Кранцфельдом (1953), І.К. Владковським (1971), В.К. Тащуком (1991), С.В. Білецьким (1994), О.В. Пішак (2002), апробована докторська дисертація І.А. Плешом (2001), захищено 28 кандидатських дисертацій: В клінічній ординатурі навчалось 44 лікарі ( з них 4 - іноземні лікарі), в аспірантурі - 12. Захищено 10 кваліфікаційних магістерських робіт.

З 1993 року кафедра стала базою кадрів для формування нових чи інших кафедр. Так, ядром кафедри госпітальної терапії № 2 (тепер внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини) стали професори В.К.Тащук (завідувач), І.К. Владковський та С.В. Білецький. Професор С.В. Білецький очолив новостворену кафедру сімейної медицини, а інші вихованці кафедри доц. І.А. Плеш - кафедру догляду за хворими та вищої медсестринської освіти, професор О.С. Полянська - кафедру реабілітації, ЛФК, спортивної медицини, фізвиховання і здоровя, професор В.М. Пашковський після закінчення докторантури очолює кафедру нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка.

У даний час кадровий склад кафедри становить: 2 професори, 9 доцентів, 2 асистента, 3 аспіранти, 3 клінічних ординатори. Допоміжний персонал: 2 лаборанти, 1 оператор компютерного набору, 1 препаратор 


Навчальний процес на кафедрі проводиться відповідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм підготовки лікарів та провізорів (МОЗ України; Київ, 2000-2003), наказу Міністерства освіти України № 161 від 2.06.1993 р. “Про затвердження “Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”. Дисципліна «Пропедевтика внутрішньої медицини» викладається студентам ІІІ-го курсу (спеціальності - лікувальна справа, педіатрія, медична психологія) відповідно до робочих навчальних програм, складених на підставі програми з пропедевтики внутрішньої медицини (Київ, 2008р)  

На кафедрі проходять навчання студенти ІІ-ІVкурсів стоматологічного факультету з дисциплін: «Пропедевтика внутрішньої медицини з доглядом за хворими», «Внутрішня медицина». Дисципліна «Основи клінічної медицини» викладається для студентів фармацевтичного факультету (спеціальність – клінічна фармація), а також для студентів ІVкурсу медичного факультету №2 та ІVкурсу фармацевтичного факультету проводяться заняття з предмету «Фітотерапія»
. На клінічній базі кафедри навчаються студенти 6-го курсу, лікарі-інтерни, клінічні ординатори вітчизняні та іноземні. На кафедрі проходять курси з тематичного удосконалення лікарі практичної медицини з наступних циклів: «Клінічна фітотерапія, апітерапія», «Актуальні питання ревматології», «Актуальні питання клініко-лабораторної діагностики», «Фармакотерапія захворювань внутрішніх органів в похилому та старечому віці». Також проходять курси з підвищення педагогічної майстерності викладачі медичних коледжів області.

Кафедра має 6 навчальних кімнат, кабінети ультрасонографії та фітотерапії, функціональної діагностики, методичний кабінет з інтернатури, лекційну залу. Співробітники кафедри на високому рівні володіють методами ультрасонодіагностики хвороб органів черевної порожнини, мікрозондової інтрагастральної рН-метрії, компютерної спірографії, холтерівського моніторування ЕКГ та артеріального тиску, синглетно-кисневої терапії, широко впроваджують в клінічну практику нові методи фітотерапії і апітерапії.

Значна увага на кафедрі приділена методичній роботі: згідно програм є всі методичні розробки для практичних занять і тексти лекцій для викладачів і студентів з усіх предметів. Щорічно кафедра приймає участь в поповненні банку даних для ліцензійних іспитів “Крок-2” та “Крок-3”. Кафедральна система Moodle заповнена в повному обсязі та щорічно обновлюється і удосконалюється.

Викладачі кафедри щорічно приймають участь у керівництві літньою виробничою практикою студентів, яка являється доброю школою набуття студентами практичних навичок та вмінь.

Удосконалення професійного рівня викладачами кафедри проводиться шляхом навчання на курсах ФПК, участю у роботі факультету підвищення педагогічної майстерності академії, у роботі семінару з психології, заняттях у школі молодого викладача асистентами-початківцями та аспірантами. Доброю школою підвищення педагогічної майстерності являється відвідування викладачами лекцій професорів та доцентів кафедри, взаємовідвідування практичних занять. Всі викладачі кафедри регулярно підтверджують свій професійний рівень шляхом атестації на лікарську категорію. Сприяє фаховому зростанню викладачів кафедри робота в бібліотеці БДМУ, обласній медичній бібліотеці та робота у системі Internet.

Наукова тематика кафедри в різні періоди її існування та керівництва була різноманітною. Основними науковими напрямками були проблеми пульмонології (1945-1948), гематології (1948-1953), гастроентерології (1953-1979, 1990-2002, 2009-2012), кардіології (1958-1965, 1981-1993, 1998-2002, 2012), апіфітотерапії (1990-2002), екологічні аспекти гастроентерології (1991-1997), ревматології (1994, 2009-2012). З 2009 року на кафедрі виконується спільно з колективом кафедри дерматовенерології комплексна науково-дослідна робота на тему:"Особливості циркадіанних оксидативних порушень, змін вегетативного тонусу у хворих на ревматоїдний артрит, подагру та дифузні ураження печінки невірусного походження, обґрунтування вдосконалення терапії". Термін виконання 2009-2014 рр.

За 70 років існування кафедри співробітниками опубліковано 2225 наукових праць, в т.ч. 116 за кордоном. Вони є авторами 25 винаходів і 120 раціоналізаторських пропозицій, 17 патентів. З практичними лікарями опубліковано більше 40 наукових праць. У 1992-1993 навчальному році за результатами наукових досягнень кафедра вперше за її існування посіла перше, а у 2002 році - друге місце з науково-дослідної роботи. Наукові розробки кафедри активно впроваджуються в практику охорони здоровя.

На кафедрі плідно працює студентський науковий гурток. Щорічно в його роботі приймає участь 16-20 студентів 3-4 та 6 курсів. На підсумкових наукових конференціях студенти - гуртківці готують 7-10 доповідей і займають призові місця. Тільки за останні роки призові місця зайняли роботи 5 студентів .


Щорічно співробітники кафедри консультують 4500- 5590 хворих на клінічній базі, в поліклініках та інших лікувальних установах міста та області, проліковують біля 400 хворих у стаціонарі 


За обнародованою ідеєю співробітників кафедри в Україні створена біологічно активна добавка “Апітонік” (м. Кривий Ріг, ПП “Плазіс ЄМ”), яка нині є обєктом детального вивчення в оптимізації лікування хворих на туберкульоз, хвороб органів дихання та цукровий діабет (НДІ туберкульозу, м. Київ, БДМА, санаторії м. Кривого Рогу). Книга “Основи оздоровчого харчування” (друге видання, 2002) в конкурсі “Книга року - 2002” за рейтингом посіла почесне третє місце в Україні.

Співробітники кафедри плідно співпрацюють з колективами інших кафедр БДМУ (медичної хімії, клінічної імунології, шкірних хвороб та туберкульозу, патофізіології, фармакології, нервових хвороб, психіатрії та медичної психології), Чернівецького національного університету (кафедри біологічного факультету), Національного медичного університету, Київського медичного інституту народної медицини, Івано-Франківської державної медичної академії; Вінницького національного медичного університету, Донецького медичного університету, НДІ кардіології, м. Київ, Тернопільського державного медичного університету, Ужгородського державного університету. Міцнішають наукові контакти з зарубіжними партнерами: кафедрами терапевтичного профілю медичного факультету Технічного університету ім. К.Гаруса в м. Дрездені (ФРН), фармацевтичною фірмою “Фальк-фарма”, фармацевтичним заводом “АWD” (м. Дрезден).

На кафедрі формується активний і перспективний резерв педагогічних і наукових кадрів.

 

Comments