Анонімні анкетування учасників освітнього процесу

Метою анкетування є визначення думки репрезентативної сукупності учасників освітнього процесу щодо якості освітньої діяльності в Університеті та використання отриманої інформації для її удосконалення, а також з метою стимулювання професійного зростання та підвищення кваліфікації науковопедагогічних працівників, узгодження результатів діяльності Університету з вимогами Міністерства освіти і науки України, врахування інтересів та пропозицій учасників освітнього процесу та інших зацікавлених сторін під час формулювання цілей та програмних результатів навчання, визначення рівня задоволеності здобувачів вищої освіти освітньою, організаційною, інформаційною, консультативною та соціальною підтримкою.